Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie - Turnusy rehabilitacyjne

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ignacego Krasickiego 17
42-500 Będzin

Turnusy rehabilitacyjne

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusu rehabilitacyjnego nie należy utożsamiać z leczeniem uzdrowiskowym-pobytem w sanatorium, częściowo refundowanym przez NFZ. Pobyt w sanatorium ma na celu rehabilitację leczniczą, natomiast turnus rehabilitacyjny ma wspomagać rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, pod warunkiem że:

 1. posiada ważne orzeczenie,
 2. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 3. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 4. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 5. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 6. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 7. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 8. złoży oświadczenie, że przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
 9. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna pod warunkiem, że:

 1. wniosek lekarza zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna,
 2. opiekun:
  - nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  - nie jest osoba niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  - ukończył 18 lat lub,
  - ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jaka może być  wysokość przyznawanego dofinansowania ?

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia ( o którym mowa w pkt.1) – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia  ( o którym mowa w pkt.1) – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia  ( o którym mowa w pkt.1) – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia  ( o którym mowa w pkt.1) – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

UWAGA!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów turnusu rehabilitacyjnego odbytego przed złożeniem wniosku i  przyznaniem  dofinansowania ze środków PFRON.

 1. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.
 2. Dofinansowanie będzie przyznawane do wyczerpania środków PFRON przyznanych powiatowi na realizację zadań na dany rok kalendarzowy.
 3. Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna.
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
 5. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r. (Dz. U. 2021, poz. 573),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych z dnia 15 listopada 2007r. ( Dz. U. nr 230 poz. 1694 z późn. zm.).
 

Artykuły

 • Istotna informacja dotycząca rozpatrywania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w 2021 r.

  Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021, poz. 905):

  „Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19.

  Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opiekuna uczestnika turnusu rehabilitacyjnego, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza kierującego osobę niepełnosprawną na turnus rehabilitacyjny.

  Podstawą wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, finansowanego ze środków publicznych, dla osób, o których mowa w ust. 1 i 2, jest skierowanie wystawione:

  po dokonaniu przez te osoby zgłoszenia za pośrednictwem formularza udostępnionego przez ministra właściwego do spraw zdrowia na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra lub przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.”

  Czytaj Więcej o: Istotna informacja dotycząca rozpatrywania wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych w 2021 r.

Banery/Logo